1. Zajęcia prowadzone w Dobrym Miejscu dzielą się na zajęcia cykliczne, które odbywają się regularnie, zwykle raz w tygodniu przez dłuższy okres czasu i warsztaty, które odbywają się w trakcie jednych bądź kilku spotkań.
 2. Przy zapisie na zajęcia cykliczne lub rezerwacji warsztatów prosimy o podanie dokładnych danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.
  Jeśli potrzebna jest faktura, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i podanie danych firmowych.
 3. Za zajęcia cykliczne opłaty wnosi się z góry max. do 6 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Za nieobecność na zajęciach, opłata nie jest zwracana.  W przypadku długotrwałej nieobecności,  zwrot zapłaconej opłaty jest rozpatrywany indywidualnie.
 4. Opłaty dokonuje się na miejscu lub poprzez przelew bankowy.
 5. Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztatach jest wpłata 100% podanej ceny, w tytule przelewy proszę podać nazwę i termin warsztatów.
 6. Warunki zwrotu opłaty w przypadku odwołania uczestnictwa:
  odwołanie do 30 dni przed terminem - zwrot 100%
  odwołanie od 29 do 15 dnia przed terminem - zwrot 50%
  odwołanie od 14 dnia do dnia warsztatów - brak zwrotu.
 7. W przypadku zajęć cyklicznych i wyboru więcej niż jednych zajęć lub gdy na zajęcia uczęszcza rodzeństwo,  Dobre Miejsce naliczy rabat w wysokości 10% ceny zapłaconej za zajęcia za drugie i kolejne zajęcia w danym miesiącu lub za zajęcia na które uczęszcza kolejny członek rodziny.  Rabaty nie sumują się. Rabat naliczony jest od wartości zajęć o niższej wartości jednostkowej.
 8. Za przyprowadzenie  nowego uczestnika zajęć cyklicznych lub warsztatów może zostać naliczony rabat indywidualny na okres 1-mc.
 9. W przypadku odwołania warsztatów ze strony organizatora opłata jest zwracana w 100 % na konto wpłacającego w ciągu max. 3 dni roboczych od daty planowanych warsztatów.
  Odwołanie warsztatów może nastąpić z min. 5-dniowym wyprzedzeniem (w przypadku zbyt małej ilości chętnych). Warsztaty mogą zostać odwołane również w wypadku zdarzenia losowego.
 10. Osoby dokonujące wpłaty w okresie bliskim terminowi warsztatów proszone są o przesłanie mailem potwierdzenia dokonania przelewu bankowego lub przywiezienie go ze sobą w wersji wydrukowanej na miejsce warsztatów.
 11. W cenę zajęć cyklicznych i warsztatów wliczone są koszty materiałów i akcesoriów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. Wykonane w czasie warsztatów przedmioty pozostają własnością uczestnika.
 12. Organizator dopuszcza pracę na sprzęcie przywiezionym przez uczestników po uprzednim skonsultowaniu się uczestnika z organizatorem.
 13. Uczestnicy proszeni są o zabranie wygodnego stroju do pracy, a jeśli zachodzi taka potrzeba (w zależności od rodzaju warsztatów) stroju chroniącego ubranie np. przez zabrudzeniem.
 14. Za szkody powstałe przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 15. Dobre Miejsce zapewnia opiekę tylko w czasie trwania zajęć.
 16. W czasie zajęć cyklicznych i warsztatów organizator prowadzić będzie dokumentację fotograficzną.
 17. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas warsztatów i prezentacji w materiałach informacyjno-promocyjnych na wszystkich polach. Ponadto wyraża zgodę na umieszczanie i publikowanie zdjęć prac wykonanych przez siebie na stronach internetowych organizatora oraz jego profilu internetowym oraz w mediach, w celu informacji i promocji warsztatów.
 18. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu e-mail w bazie danych Organizatora w celu przesyłania informacji organizacyjnych i promocyjnych w formie newslettera.
 19. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych uczestników wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zajęć cyklicznych i warsztatów.